Droogtrainers Nederland
Thuyalaan 7213 VW Gorssel
Tel: 0031 6 208 45 800
Email: heiko@droogtrainers.nl
KvK: 58628789
BTW: NL139393614B01

Art. 1 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door ons uit te brengen offertes en aan te gane overeenkomsten inzake levering van producten uit de SHOP, een en ander voor zover hiervan niet door ons en afnemer gezamenlijk uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Eigen inkoop- of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing op de hiervoor bedoelde offertes en overeenkomsten, en worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Het plaatsen van een bestelling bij DroogTrainers is mogelijk nadat u kenbaar heeft gemaakt dat u de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden heeft aanvaard.

Art. 2 Offertes en Koopovereenkomsten

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen.
 2. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. DroogTrainers is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien DroogTrainers goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt KoffieKwaliteit dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

Art. 3 Prijzen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten.
 3. DroogTrainers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, indien dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. De consument heeft het recht en is bevoegd om de overeenkomst op te zeggen tot en met de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Art. 4 Betaling

 1. Betaling kan uitsluitend geschieden middels de betalingsmogelijkheden zoals vermeld op de website.
 2. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is DroogTrainers gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten in alle redelijkheid en zo nodig in overleg met de consument op te schorten, dan wel te ontbinden.

Art. 5 Levering

Als de bestelling en betaling voor 17.00 zijn ontvangen, zal de bestelling de volgende werkdag(of zaterdag) nog worden afgeleverd. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk omdat het bestelde tijdelijk niet op voorraad is of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 2 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Art. 6 Bezorging

 1. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage, zie de betreffende condities zoals vermeld op de website. Voor grotere bestellingen vervalt deze bijdrage zoals ook vermeld op de website.
 2. Indien u aan DroogTrainers opgave doet van een adres, is DroogTrainers gerechtigd naar dat adres bestellingen te verzenden, tenzij u aan KoffieKwaliteit opgave doet van een ander adres waarnaar bestellingen dienen te worden gezonden.

Art. 7 Risico en Overdracht van eigendom

Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor DroogTrainers. Op het moment van in ontvangst name van het product gaat het risico van het product op de afnemer over.

Art. 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 2. Indien de contractpartij reeds enige betaling heeft verricht, zal DroogTrainers het betaalde bedrag binnen 30 dagen na kennisgeving terugbetalen.
 3. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan DroogTrainers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art. 9 Retourneren

 1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht volgens de wettelijke 14 dagen, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
 3. Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd mits ongeopend en in ongeschonden staat, en mits DroogTrainers hiervan op de hoogte is gesteld. Producten die u niet in goede staat bereiken dienen, na contact met KoffieKwaliteit te worden geretourneerd.
 4. Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
 5. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.
 6. Bij vooruitbetaling zal KoffieKwaliteit het aankoopbedrag binnen 7 dagen aan de koper terugbetalen.

Art. 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: heiko@droogtrainers.nl . Uiterlijk binnen 7 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.

Art. 11 Aansprakelijkheidsuitsluiting

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van DroogTrainers op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.